பால் அபிசேகம் – 1

(Sex Stories In Tamil - Paal Abisekam 1)

Raja 2014-03-06 Comments

Sex Stories In Tamil – : தஎபம்-‘யீ ம்

வினித் தனது தமக்ளக சத்மாவின் வீட்டை அலடந்தகீபபது, அவள! தனது முன்று
மரதக் குழந்ளதக்குத் தாய்ப்பரல் ரெசாடுத்துக் கெரண்டிருந்தாள’. சத்யாவின் கனாவன்
(சேகரவிந்த் ஒரு பி.பி.ஒவீல் பணி புரிந்து வந்ததால்,

அடிக்கடி ளற்ப ஷிப்ட்டில் 0வளல
பரர்ச்சு 0வன|~3டிமிருந்ததுஅன்றும் 0காவிந்த’ தனது இரவுப் பணிக்கு ஏற்கஎயீவ
புறப்பட்டுப் பீபரயிருந்த்தால், அக்சுபகீவாடு நிளறய 6நாத்னத கிசலவிட முடியும் என்று
வினித்ஹ்குத் கிதரிந்திருந்தது’

கல்ழாரி சுரலத்திலிருந்0த சத்யாவுப்ட லினித்தும் ஒருவருக்கிகரருவர் ரகசியமரசு
கிநருங்கிப் பழகத் கிதாடண்மருந்தனர். அந்த ரழ்வி இள்று வளர ரசுசிபமரசமிவ
0தாடர்ந்து நீடித்து வருசிறது- கல்லுரிப் படிப்லா முடித்த மாசுபாடு. சத்யமாக்குத்
திருமஸம் நடற்சதமியிருந்தசே-ளதுப்ப அச்ளவுச்கும் தர்ப்பகும் இருந்த கிதா-ர்பு
துண்டிக்கப்படவில்லல. இது குறித்து இருவருக்கு0ம எப்3பாதும் எந்த விதமரன குற்ற
உண்ர்ச்சிய்த் இருந்த6த கிளடயபது, அவர்களளப் கீபராஸீவ, தகாத உறவு ளவததுக்
பிகாண்டிருந்த சில ச6காதா-ச3காதரிகளளப் பற்றி அவர்சுள் இருவரும் ய்ந்ததிருந்த
கபரனாத்தால், ‘ஊரில் உலகில் யரரும் கிசய்யாதளதய” நரம் கிசய்து
0காள்|டிருக்கி0றர’ம?’ எள்ற ஒரு விதமரன அலம்பே மனப்பரள்னமயும் அவா’சுளுக்கு
எற்பட்டிருந்தது’

இப்6பாது. வினித் சத்யரவிள் அளறசுசீகுசுர்ச்ள றுளழந்தகீபரது, அவள’ தனது
பால் சிகபடுத்துக் கெரண்டிருந்தரள’. அவளது முந்தாளனத் தளலப்பு
லிலக்கப்பட்டிருச்சு, அவளது பிளவுஸ் த்தேக்கப்பட-டிருச்சு, அவளது பிராலின்
கிகாக்க்ஸி கழற்றப்பட்டிருச்சு. அவளது இரண்டு முளலசுளும் பளபளகிவன்று
கிதள்பட்டுக் கிகரண்டிருந்தன. விளித்துக்கு நாக்கில் எச்சில் ஊறியது,

நுட்ழைந்து தனது ழுளவசுலளயே கிவறித்துப் பார்த்துக் கிகாண்டிருந்த
,தமபிபின கலாசுளில மிதமிஞசித கிதுன்பட்டுக் கிகாண்டிருந்த கரமத்ளதக்
சுணித்தவாளற, சத்யப புன்னளக குத்தபள’.

“வாடா வர! எப்படா அத்தான் கிவளிபீய 6ப||வாருன்று காத்த்யடிருந்த்யப?” என்று
கிண்டலரகக! கீர்ட்டரள’ சத்யர.

“சுகிரக்டர 0சால்லிட்டி0ய!” என்று சீபித்தபடியே தனது சட்லடயிள் கிபரத்தாள்கலளக்
கழற்றத் கிதாடங்கினரள’ லினித். “இனிகீமல் ஒரு நிமிஷத்னதக் சஉட நாம சீவஸ்ட்
பண்ண்க் கேடபது!”

“அவ்வளவு அவசரமர?” என்று குரலில் சற்றும் சிண்டல் குனறயரமல் சத்யர கீகட்டுக்
கிகாண்டிருந்தறிபரது, தனது 0பண்ட்ளடக் கழற்றத் கிதாய்விருந்தான்.
சத்யபஷககு உட0லங’கும் சின்பித்தது

”இல்னலயா னேகீன? கிராம்ப நாளரன மரதிரி இருக்கு அசுக்ர.” என்றபடி அவளருசில்
அமர்ந்து செ”ண்- லிளித்: குழழ்கீளத _கு’_யி குப்கே தடித்து, புளடத்நு நீண்டிருந்த
அவளது வலது முலலகசாமலபப பீடிததுத திருகினரன.

“ஆபரெம் முலை பபர்த்தரலும் அச்சு6வாட முளல மபத்ரி வகுமர?”

சத்யர சுர்ப்பம் காலம் முதல் அஎப்களுக்கு நடுசேப முன்ளபப் 0ப|1ல அடிக்கடி
உறவு னவத்துக் கெரள்ள (ழடியாமல் 6ப|1|பிருந்தது அபசீஎபனீபரது,
க்னாணிஎம ஆசை தீர ஊர்பி மட்டும் விடசேப சத்யரவால் முடிந்தது. அ6த ர்பரல.
சத்யரஸ்கி புனழயில் பீபாட்டு ழீசகுவளதத் தவிர, விளித்ழ்க்கும் சேபறு
வழியில்லரமல் 6ப|1னது. எல்லரன்றெம் கீசர்த்து இன்று அச்சுபலபை’ டேமட்டுப்
புர்ட்டி _எடு_த்து விட எள்சிஜுமுடிகீவாடு தாள், சந்தாப்பம் பார்த்து அவளது
வீட்டுககுளசே” அவன நுளழந்திருந்தாள.

”எத்த்யன நபளாச்கடா என்கீனபட முளனம்சல உன் ளகபட-டு?” என்று ஏச்சுத்கீதாடு
சரறினரள் சத்யா.

பரர்ளவ அங்கே முளலமிலிருந்து பாலருந்ழ்க் கெஎண்டிருந்த
மருமகளின் மீது விழுந்தது.

“உன் குழந்ளதக்கு ரொம்ப பய்க்குநீதா?” என்று 0ர்ட்டு சிரித்தரன் “என்னன
விட பசியரயிருக்கும் 6பாலிருக்6சு?“

“உனக்கும் சேபனுமர அக்சுர்பிவாட பால்?” என்று கேட்டாள’ சத்யா. “நிலறுப இருக்கு
குழந்லத சமேயீவ சாப்பேசேபீ! நீ சாப்பிகீடன்!”

சிறிநு ரீநாத்தில் ‘த்யாவின் ஸானத ஸாத” பஸ் குடித்தசா<=ற சயரீநது காப்பிப் கீபரனது. “ப||||`த்த்`||ம? இப்படித் தான் சுரளனபிலிருந்து அடம் பிடிஷ்ணுருக்கு! அப_|'டி0ய பரகிலல்லாம் சுட்டிப் 0பாய்க் கீடக்குது." எள்றபடியே குழந்ளதளயத் கிதாட்டிஸ்லீ கிடத்தினரள' சத்யா. குழற்சத்வா எளஞ்ளஸீசுடு ஓரிகிரண்டு முளற முடி அளத க்ரந்து உறங்சு 0சய`வ் கிசாண்டிருத்த சத்யாவின் ளெனரல் ல்நது ற்கிறு கிசாண்ட வினித், தனது சுஸ்ணிபை அக்கரளின் குஎர்ச்ல்லே மீது ளவத்துத் க்த்யத்தான்- அவனது லசுசுளில் ஓன்று அவளது புபாஸா னேசுவத்ளதக: ளெத்சதாடு பீடித்து இழுத்தது கிபரலபெரலகிவள்று த்தேந்த அவளது புடலவ அவளது காலக்கெ குப்ளபாயசுக் குவீந்து விழுந்தது. சடசடகிவன்று சத்யாவீன் உள்பபலயளட தாடாலஷபும் அவீழ்த்து விட்ட வினித், தனது விரல்களள ஆளசயுடள் அச்சுரலின் பீபன்ட்டீசுக்குள்சே" நுளழத்து. அவளது சகதிஎய ஆளசரேபாடு வருடி ன்னுன். “ஏண்டர இவ்வளவு அடீபர்ம?" என்று சிஷ்ணு சத்யா, தனது ளகயால் அவனது ண்ளத்னத லருடிவி-டு- அவன!! உலுடில் ஒரு முத்தம? பதித்தாள'. Paal Sex Stories In Tamil பால் அபிசேகம் - 1

What did you think of this story??

Comments

Scroll To Top